Huawei P8 lcd white (GRA-L09)(sku 608)

Huawei P8 lcd white (GRA-L09)(sku 608) Huawei P8 lcd white (GRA-L09)(sku 608)

Huawei P8 lcd white (GRA-L09)(sku 608)

    Model : Huawei P8 (GRA-L09)
    Part Number :  
    Packaging : Compatible
    Sku :000608
    [000609] Huawei